پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شخصي سازي
سه‌شنبه, 6 خرداد 1399
1397/01/11  -  بررسي رابطه بين عدالت سازماني با سلامت عمومی و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان شرکت آبفار گلستان  - 
چکيده:
در دنیاي پر رقابت کنونی سازمان ها پیوسته در جستجوي شییو هیاي جدییدي بیريي حیديکرر کیردن عملکیرد و تیش
کارکنانشان هستند . سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی و يرضاي نیازها و ينتظاريت مشتریان بیه سیازااري بیا ماهییت در
حال تغییر شغل تمایل ديرند و در تششند تا کارکنانی ينتخاب کنند که فريتر يز نقش و وظیفه تعییی شید در شیر شیغل عمیل
کند .
نویسنده : دکتر هزار جریبی- علیرضا کریمی
   نمایش تعداد بازدیدها 392 
1397/01/14  -  اهمیت نقش روزافزون آمار و اطلاعات و به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها ، سیاست گذاری ها و برنامه  - 
چکیده
امروزه اهمیت نقش روزافزون آمار و اطلاعات و به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها ، سیاست گذاری ها و برنامه
ریزی ها بر کسی پوشیده نیست . این نقش و قابلیت های آن در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است کهه ناهاآ آمهاری و
سامانه های اطلاعاتی آنها نه تنها از شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود بلکه در اختیار نداشتن آمار و اطلاعهات
کافی ، صحیح و بهنگاآ ، اتخاذ سیاست های موثر و برنامه ریزی های توسعه ای ناممکن می گرداند.
نویسنده : علیرضا کریمی -اردشیر سلطانیان - محمد علی روحانی
   نمایش تعداد بازدیدها 303 
1397/01/16  -  تدوین راهبرد برای شرکت آبفار گلستان با استفاده از ماتریس  - 
چکیده :
رشد جمعیت و افزایش میزان تقاضاي آب در روستاها ،محدود بودن منابع تامین و افزایش هزینه هاي
تامین آب با کیفیت موجب شده تا شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان به تدوین راهبرداهاي لازم در
جهت تامین آب شرب بهداشتی سالم براي مشترکین خود بپردازد در پژوهش حاظر از روش مصاحبه آزاد و نیز
انجام بررسی هاي کتابخانه اي درباره شرایط و ویژگیهاي صنعت استفاده شده است
مولف : علیرضا کریمی
   نمایش تعداد بازدیدها 284 

آمار بازدید
آمار صفحه
بازدید صفحه 273
پربیننده ترین روز 1395/09/02
آمار پر بيننده ترين روز 20
بازدید امروز صفحه 0
بازدید دیروز صفحه 0
آمار کل بازدید199158

ارتباط با ما

 استان گلستان - خیابان شهید بهشتی بهشت شانزدهم (خیابان نوبخت)

  تلفن : 3-01732158401

دورنگار : 01732158405

کد پستی : 58534-49156

  info@golestanabfar.ir


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0